Subscribe via e-mail

Sunday, September 2, 2012

0

Wibro (or) Egg

 ကုိးရီးယား ႏိုင္ငံကို ေရာက္ဟိနီဂတ္ေတ ညီအစ္ကုိ တိအတြက္ wibro (or) egg  ဆိုစြာကို မိတ္ဆက္ တင္ျပလားခ်င္ပါေရ။ Wibro = wireless broadband ျဖစ္ပါေရ။ ၾကိဳးမဲ့ အင္တာနက္ သံုးလို႔ ရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေရ router ပစၥည္း တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါေရ။ Egg ( 애그) ဆိုစြာက အစပိုင္း ထြက္လာေရ wibro ပံုစံက ဥတစ္လံုး ပံုစံ ျဖစ္နီလို႔ပါ။ ေဒပံုက အစပိုင္း ထြက္လာေရ wibro (left) နန္႔ ေနာက္ပိုင္းထြက္လာေရ wibro(right) ရို ႔ကုိ ယွဥ္ျပထားပါေရ။

Wednesday, August 22, 2012

0

How to write a post?

ပို႔စ္ ရြီးနည္း လို႔ယာ အလြယ္တကူ ေခါင္းစဥ္ တပ္လိုက္ပါေရ။ အဂုမွ ဘေလာ့ဂ္ စရြီးဖို႔ ျပင္ဆင္နီေရ လူတိ အတြက္ ရည္ရြယ္ပါေရ။ အစဦးဆံုး www.blogger.com သို႔ လားပနာ sign in ဝင္လိုက္ပါ။ ကုိယ့္ေမးလ္ အေကာင့္နန္႔ လုပ္ထားေရ ဘေလာ့ဂ္ တိ က်လာပါဖို႔။ယေဂ ေအာက္က ပံုအတိုင္း pointer  ျပထားေရ icon ကုိ ကလစ္လိုက္ပါ။ post ရြီးလို႔ ရေရ နီရာကုိ ေရာက္လားပါလိေမ။

Friday, August 17, 2012

0

Removing facebook new timeline

Facebook က timeline အသစ္ကုိ မလိုခ်င္ေရ လူတိအတြက္ ယင္းခ်င့္ကုိ disable လုပ္နည္းပါ။ လူတိုင္းလုပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လြယ္ကူပါေရ။ အစဦးဆံုး http://www.timelineremove.com/  ကို လားလိုက္ပါ။ေအာက္ကပံုမွာ ျပထားေရ အတိုင္း အဆင့္ ဆင့္ လုပ္လားလိုက္ပါ။ Add-on တစ္ခုကုိ Browser မွာ install လုပ္လုိက္စြာျဖစ္ပါေရ။ လုပ္ျပီးစြာနန္႔ Facebook ကုိ ပိတ္ပနာ ျပန္ဖြင့္လိုက္ေက ကိုယ္ မျမင္ခ်င္ေရ timeline အသစ္ကို ေဖ်ာက္ျပီးသား ျမင္ရပါဖို႔။

Saturday, June 2, 2012

0

ငါကငါးပဂ်င္းေခ်တေကာင္ရာ

နွခမ္းစူစူ
ပါးပပူေခ်နန္႔
ထံုထိထံုထံု
ငါးပဂ်င္းေခ်တေကာင္ပါရာ

ေဒေခ်ာင္း၊ေဒရီ

ေဒကမ္းတေလွ်ာက္
ျပာေတာ၊ျပဴးေတာ
ကဘိုင္ေတာတိ
တေတာဝင္တေတာထြက္
ဆလီျခံဳေအာက္တိမာကဇတ္
ဖ်ားရီးအတတ္တိနန္႔
ကူးလာလို႔ျမဴးဖူးယင္႔

Wednesday, March 28, 2012

0

Thurngran selection

သၾကၤန္ အလြမ္းေျပ နားေထာင္လို႔ ရေအာင္ပါ။ သၾကၤန္ေတးခ်င္းေပါင္း ၂၃ ပုဒ္ နန္႔ လုပ္ထားေရ ပေလးလစ္ တစ္ခုပါ။  ေဒေတးခ်င္းတိကုိ နားေထာင္ရင္း အားလံုး အလြမ္းျဖည္ ႏိုင္ဂတ္ပါဇီ ။
Saturday, March 3, 2012

55

Free file sending

ကၽြန္ေတာ္ရို႔သံုးနီေရ Gmail ဆိုစြာ စာဖတ္ဖို႔၊ Chatting လုပ္ဖို႔ေလာက္ယာ မဟုတ္ပါ။ လိုအပ္လာေဂ File တိပို႔လို႔ရေရ Function တိကိုလဲ ပီးသံုးထားပါေရ။ Attach file link ကနီ File  ပို႔လို႔ရစြာကို အားလံုးသိဂတ္ပါဖို႔။
ယေဂလဲ ကန္႔သတ္ခ်က္ အနီနန္႔  File size ကုိ 25 mb ထိယာ ပို႔ခြင့္ျပဳထားပါေရ။ 25 mb ထက္ပိုေရ File တိကို ပို႔ခ်င္ေရခါ တြိၾကံဳရေရ ဒုကၡကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ေဒ Post ကို ရြီးလိုက္ပါေရ။ Free file sending site တိ ျဖစ္ေရ site (၂) ခုကို တင္ျပပီးလားပါေမ။

Wednesday, February 29, 2012

0

Removing "haha foto" virus

ေဒရက္ပိုင္းမွာ ကြန္ျပဴတာကုိ "ဗိုင္းရပ္စ္ဝင္ေရ၊ ဗိုင္းရပ္စ္ဝင္ေရ" နန္႔ အသံေဒ ကေကာင္း ၾကားရပါေရ။
ၾကားခါစက အမွဳ မဲ့၊ အမွတ္မဲ့ ပါဗ်ာယ္။ တစ္နိန္႔ ထံုးစံအတိုင္း ကြန္ျပဴတာ ေရွ့ထိုင္နိန္တုန္း " တံု " ဆိုေရ
အသံနန္႔တတူ g talk ကနိန္  haha foto ဆိုပနာ လင့္ခ္ တစ္ခု ဝင္လာပါေရ။

Thursday, February 23, 2012

0

나이

저저 : : 지안 씨는 몇살이에요?  

              ဂ်ီအန္း ရွီ အသက္ ဇာေလာက္ပါေလ။  

지안 : : 스물 두 살이예요.  

              ၂၂ ႏွစ္ ျဖစ္ပါေရ။ 
  
저저 : : 저는 스물 여섯 살이예요.  

              ကၽြန္ေတာ္က၂၆ ႏွစ္ပါ။  

Sunday, February 19, 2012

0

ရင္ခြင္ဦးကဗ်ာ


Wednesday, February 15, 2012

0

ေတာင္ထက္က မိွဳင္းဇလီ

အေခ်ခါကပန္းဝွက္တန္းကဇက္ကတ္ေတခါ ေခတ္အစားဆံုး စကားေခ်တခုက ေတာင္ထက္ကမွဳိင္းဇလီ လီထလို႔မႀကီြ ပါ ၊ ဟုတ္ပါေရ လီထလို႔ ရာႀကီြလီရဖို႔ဆိုေက လူတိအရုပ္တိစြာ တမ်ဳိးတဖံုေျပာင္းလီဖို႔လား ၊ ဝထုပ္လုပ္ငန္းတိစြာမဟိမျဖစ္ထဲမာပါလာဖို႔လား ၊ ရွဳပ္နီေရ ေရအလုပ္တခုသက္သာလီဖို႔စြာ ကေဒါ႔ခါေသခ်ာပါေရ ၊ ဟုတ္ပါေရ ေဒ " ဆံပင္ "